مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان در نمایشگاه داناب :

داناب طرحی در راستای فرهنگ‌سازی مصرف بهینە آب

مدیرعامل شرکت آب منطقەای کردستان گفت: طرح ملی داناب با هدف آموزش و آگاهی دادن به دانش‌آموزان در خصوص مصرف بهینه آب و فرهنگ سازی صرفه‌جویی اجرا می‌شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان کردستان، مهندس آریانژاد در حاشیە نمایشگاە دستاوردهای فناورانە که با همکاری این شرکت و جهاد دانشگاهی کردستان برگزار شد گفت: وزارت نیرو علاوە بر اجرای پروژەهای عمرانی و طرح‌های توسعەای منابع آب، بە بحث فرهنگ‌سازی حوزە مصرف آب نیز توجە ویژەای داشتە است.

وی با بیان اینکه با اجرای طرح داناب، استفاده بهینه از آب بین جوانان و کودکان فرهنگ‌سازی می‌شود، بیان کرد: داناب پروژەای است کە پکیج‌هایی را برای پایین‌ترین سطوح یادگیری از دبستان، راهنمایی و دبیرستان برای فرهنگ‌سازی صحیح در مصرف آب آمادە می‌کند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان کردستان، در ادامە سخنان خود با اشارە بە اینکە بالاترین گستردگی حوزە اجتماعی کشور، سطوح دانش‌آموزی است، گفت: بە همین دلیل اگر دانش‌آموزان با طریقە مصرف صحیح و چرخە تولید آب آشنایی داشتە باشند، در مصرف صحیح و بهینە خانوادەها بسیار تاثیرگذار خواهند بود.

مهندس آریانژاد افزود: باتوجە بە قرارگیری ما در ناحیە خشک و نیمەخشک، خشک‌سالی‌های اخیر سبب کاهش منابع آب سطحی و زیرزمینی شدە و بدون شک فرهنگ‌سازی در راستای مصرف صحیح و صرفه‌جویی در مصرف آب بسیار اثرگذار است.

وی تصریح کرد: همان گونە کە فرهنگ رانندگی و بستن کمربند ایمنی از سطوح پایین یعنی از دورە دانش‌آموزی شروع و در حال حاضر شاهد نهادینە شدن آن در خانوادەها هستیم، در حوزە داناب نیز بە سمت فرهنگ‌سازی جامعە در حال حرکت هستیم.

مهندس آرش آریانژاد بهره‌گیری از مباحث و ظرفیت‌های دینی و مبلغین مذهبی را در بحث مصرف بهینه آب تأثیرگذار دانست و افزود: فرهنگ‌سازی در راستای مصرف بهینە آب و هم چنین اجرای طرح داناب در سراسر استان بەویژە در مراکز هدف ما یعنی روستاهایی کە معیشت آن‌ها وابستە بە کشاورزی و دامپروری است، در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت آب‌منطقەای کردستان خاطرنشان کرد: در طول پنج سال اخیر با توجە بە هماهنگی و همکاری‌های صورت گرفتە در سطوح اداری، کردستان هموارە جزو استان‌های اول در بحث اجرای طرح داناب بودە است.

وی عنوان کرد: امیدواریم در سال جاری با روی کار آمدن جهاد دانشگاهی کە خود در حوزە آب حرفی برای گفتن دارد، همچون سنوات گذشتە در راستای تبیین موارد حوزە آب و مصرف بهینە آب گام‌های موثری برداشتە شود.

آریانژاد در ادامە نمایشگاە دستاوردهای فناورانە جهاد دانشگاهی را ظرفیتی مهم عنوان کرد و افزود: این نمایشگاەهای فناورانە براساس تفکرات نخبگان حوزە استانی شکل‌ گرفتە و در حال حاضر ۵ الی ۶ طرح در حوزە آب منطقەای استان در پارک علم و فناوری تعریف و نخبگان استان مشغول کار و فعالیت بر روی این طرح‌ها هستند.

وی افزود: باتوجە بە اینکە ما در حوزەهای کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی دچار مشکل هستیم، این طرح‌ها براین اساس پایەریزی و جهاد دانشگاهی نیز در این حوزە به شدت مشغول فعالیت است.

مدیرعامل شرکت آب منطقەای کردستان یادآور شد: این نمایشگاەها ویترینی از فعالیت‌ها و اقدامات را بە مردم و مخاطبان خود ارائە و امیدواریم کە نتایج علمی و عملیاتی آن نیز در تصمیم‌سازی‌های کشوری خود را نشان دهد.

 

کد خبر: 1278
  تاریخ خبر : 1402/08/28